• Ons Dak
privacy & disclaimer woningen   nieuws   Ons Dak  

Disclaimer

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR U EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ER IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Uitgever

De uitgever van deze website is:

cv Ons Dak
Maastrichtersteenweg 31
3680 Maaseik

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. cv Ons Dak geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Bij het vaststellen van onjuistheid kan u contact opnemen met Ons Dak via info@onsdak.be of 089/51 84 00.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan cv Ons Dak. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via je browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier indien nodig je identiteit te controleren, je op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en je sessie te onthouden.

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google analytics.  

  • Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers. Ons Dak gebruikt geen websiteprestatiecookies.

  • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube of Mailchimp. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

E-mail

De inhoud van e-mails en de bijgevoegde bestanden zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen.

Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is verboden. De bovenvermelde tekst en bijlagen verbinden Ons Dak op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief.

Evenmin kan Ons Dak aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze tekst en bijlagen.

Denk aan het milieu voordat u de e-mail print.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak vragen informatie op bij:

  • Federale Overheidsdienst Financien: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012)
  • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, het register waarin ingeschreven (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013)
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 16 oktober 2016)
  • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
  • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd via de website, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van cv Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 te 3680 Maaseik en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners  mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat)-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 8/2015 van 25 maart 2015 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de sociale verhuurkantoren (SVK's). Dit in het kader van het toekennen van de huursubsidie.

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 19/2015 van 20 mei 2015 en VTC 29/2016 van 14 september 2016 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de OCMW's. Dit in het kader van het verkrijgen van een huurpremie en huursubsidie.

Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC: http://vtc.corve.be/machtigingen.php

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).

Meer informatie over de privacywet: https://www.vmsw.be/privacy

webdesign by CRE8 | Disclaimer