Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
 • Ons Dak
huurders
dossier
woningen   nieuws   Ons Dak  

Wetswijzigingen vanaf januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 er nieuwe regels voor het huren van sociale woningen. De Vlaamse Regering bepaalt deze regels, Ons Dak moet ze volgen. Lees meer over de wetswijzigingen die voor alle huurders gelden.

Huurovereenkomst

Je sluit met Ons Dak een huurovereenkomst af. Hierin staan alle afspraken tussen de huurder en Ons Dak. Indien je de huurovereenkomst wil beëindigen, moet je een huuropzeg doen. Ons Dak maakt dan met jou een afspraak voor een voorcontrole. Tijdens de plaatsbeschrijving geef je de sleutels terug aan Ons Dak.

Ons Dak kan de overeenkomst slechts in uitzonderlijke situaties beëindigen.

Huurprijs

De huurprijs is voor elke huurder verschillend. Ons Dak houdt rekening met je inkomen, je gezinssamenstelling, de kwaliteit van de woning en de huurlasten. Dit bepaalt de wet.

Geef wijzigingen in je gezinssituatie zo snel mogelijk door aan Ons Dak en vermijd zo domiciliefraude. Ook wijzgingen in je inkomen zijn belangrijk. Dergelijke veranderingen kunnen invloed hebben op je huurprijs.

De huurprijs wordt berekend op basis van je inkomstengegevens van drie jaar geleden. Is je huidig inkomen aanzienlijk lager dan dat van drie jaar geleden, dan kan je een huurprijsherziening aanvragen.

Betalen van de huur

Je betaalt de huur voor de tiende dag van elke maand. Neem bij betalingsmoeilijkheden zo snel mogelijk contact op met de juridisch medewerker. Zo kunnen wij je het beste en snelste helpen.

Huurovereenkomst

Elk gezinslid ouder dan 18 jaar ondertekent mee de overeenkomst.

Bij de huurovereenkomst ontvang je ook het reglement van inwendige orde.  Dit omschrijft de wederzijdse rechten en plichten van de huurder en van Ons Dak als verhuurder.

Huuropzeg

Je huur opzeggen kan altijd. Dit doe je schriftelijk. Je stuurt Ons Dak een brief of een mailtje of je geeft je opzegbrief af aan het loket. Vermeld in je brief je nieuw adres.

Je kan je opzeg ook online doen:

Opzegtermijn

De opzegtermijn duurt drie maanden. De opzeg start de eerste dag van de nieuwe maand volgend op de maand waarin je de opzeg hebt gedaan. Bijvoorbeeld: je deed de huuropzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.

Bij overlijden eindigt de huurovereenkomst op het einde van de maand.

Bij verhuis naar een rust- of verzorgingstehuis geldt een opzegtermijn van één maand. Je bezorgt Ons Dak een attest van je opname.

Let op: je moet tijdens de opzegtermijn de huur blijven betalen.

Voorcontrole

Ons Dak komt ter plaatse en bekijkt samen met jou welke herstellingen of aanpassingen moeten gebeuren om de woning correct achter te laten. Een aantal herstellingen kan je zelf doen, sommige voert Ons Dak uit. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Ons Dak informeert je  welke nutsmaatschappijen je zelf moet contacteren tegen de verhuis. Pas je contract aan maar laat de voorzieningen niet afsluiten.

Plaatsbeschrijving

Wanneer je de sleutels terug overhandigt, overloopt Ons Dak samen met jou de staat van de woning. Alle vaststellingen worden genoteerd. Dit document is de plaatsbeschrijving. Eventuele schade herstelt Ons Dak op jouw kosten. Bevraag dus goed tijdens de voorcontrole wat je in orde moet maken om kosten te vermijden.

Tijdens de plaatsbeschrijving geef je de sleutels af aan Ons Dak. Enkele weken na de plaatsbeschrijving ontvang je een afrekening van de waarborg. Dit geeft een overzicht van hoe je waarborg wordt afgerekend. We verrekenen eventuele huurachterstallen, huurvoorschotten en openstaande facturen en herstellingen. Ons Dak schrijft het resterende bedrag over naar je rekening.

Uitzonderlijke situaties

Ons Dak kan in een aantal situaties de huurovereenkomst verbreken of een vonnis op verbreking bekomen:

 • Bij ernstig wangedrag van de huurder, gezinsleden of bezoekers;
 • Bij het niet naleven van de verplichtingen zoals vermeld in de huurovereenkomst en in het reglement van inwendige orde;
 • Bij een huurachterstand;
 • Bij domiciliefraude;
 • Wanneer de huurder een woning of een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik verwerft.

Wanneer Ons Dak de huurovereenkomst opzegt, geldt dit voor iedereen die in de woning woont.

Huurprijs

Je huur is gebaseerd op  je gezinsinkomen, de samenstelling van je gezin en de kenmerken van de woning. Dit bepaalt de wet. De huur is dus voor elke huurder verschillend.

Naast de huur, betaal je ook extra huurlasten. Afhankelijk van het type woning dat je huurt kunnen er vier soorten huurlasten zijn:

 • voorschot gemeenschappelijke kosten;
 • onderhoudskosten centrale verwarming;
 • onderhoudskosten ventilatie;
 • brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. In december ontvang je de nieuwe huurprijs. Deze gaat in vanaf 1 januari.

Heb je een huurprijsherziening lopen? Ons Dak neemt in december contact met je op om je te informeren over de aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.

Wijziging van je inkomen

Je gezinsinkomen kan soms dalen. Als je gezinsinkomen drie opeenvolgende maanden 20% lager is dan het gezinsinkomen van drie jaar geleden, kan je Ons Dak vragen om je huurprijs te herzien. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de maand na de maand waarin je ons alle bewijsstukken hebt bezorgd.  Elke zes maanden moet je Ons Dak een bewijs van je inkomen bezorgen.

Bij overgang naar pensioen bezorg je de medewerker huurdersdossier een attest van je pensioendienst en een uittreksel van de eerste uitbetaling.

Elk jaar in december loopt de huurprijsherziening af. Ons Dak neemt in december contact met je op je te informeren over de aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.

Neem contact op met de juridisch medewerker en vraag een huurprijsherziening.

Wijziging in je gezinssituatie

Geef wijzigingen in je gezin zo snel mogelijk door aan de medewerker huurdersdossier. Dit kan via mail of telefonisch. Wijzigingen kunnen invloed hebben op je huurprijs.

Wanneer er iemand bij je komt wonen moet je eerst toestemming vragen aan Ons Dak. De nieuwe inwoner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Dit geldt niet als je getrouwd  bent. Verder moet de woning voldoende slaapkamers hebben om de inwoning goed te keuren. Dit bepaalt de wet.

Huur betalen

Je schrijft je huur over naar het rekeningnummer van Ons Dak: BE97 3350 0194 0349. Je huur moet ten laatste de tiende dag van elke maand betaald zijn. Neem contact op met je bank om via een vaste opdracht te betalen. Zo komt je huur steeds op tijd aan.

Betaal je huur op tijd. Als je te laat betaalt, kan Ons dak je een verhoging van 10% en wettelijke intresten aanrekenen.

Betalingsmoeilijkheden

Kan je je huur of rekening niet betalen? Heeft Ons Dak je een herinneringsbrief gestuurd? Het is in je eigen voordeel om betalingsproblemen niet te laten aanslepen. Neem op tijd zelf contact op met Ons Dak. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.  Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan.

Huurprijsherziening

Huurders waarvan het huidig inkomen aanzienlijk lager is dan het inkomen van drie jaar geleden kunnen een herziening van de huurprijs aanvragen. Bij een huurprijsherziening vertrekken we van je huidig inkomen om de huurprijs te berekenen. Voor de huurprijs van 2019, download het aanvraagformulier en bezorg het volledig ingevuld aan Ons Dak.

Huurlasten

Afhankelijk van het type woning dat je huurt, betaal je elke maand naast de huurprijs één of meerdere van volgende huurlasten:

Huurlasten die jaarlijks worden afgerekend:

Hiervoor ontvang je elk jaar een gedetailleerde afrekening op basis van de effectieve kosten.

Deze huurlasten kunnen betrekking hebben op:

 • het onderhoud en/of de herstellingen in gemeenschappelijke delen
 • het verbruik van nutsvoorzieningen in de gemeenschappelijke of de individuele delen
 • het onderhoud, herstelling, keuring en veiligheidsvoorzieningen aan liftinstallaties
 • het onderhoud gemeenschappelijk groen
 • het onderhoud of herstellingen brandbestrijding (haspels, rookmelder, brandblusser, noodverlichting, rookkoepels, …)
 • eventuele kosten van de syndicus
 • zorgvergoedingen assistentiewoningen

Vaste huurlasten:

Deze huurlasten worden niet jaarlijks afgerekend. Je betaalt een vast bedrag per maand.

Voor 2020 bedragen de vaste huurlasten:

 • Onderhoud ventilatie: 5,60 euro per maand.
  De totale geïndexeerde kostprijs van het servicecontract voor het jaar 2020 bedraagt 10.888,77 euro inbegrepen 6% BTW. Van de totale kost wordt 100% aan de huurders doorgerekend gezien de wet bepaalt dat de huurder instaat voor de kosten van onderhoud aan ventilatiesystemen. De totale kost wordt gelijk verdeeld over alle 162 verhuurde eenheden.
 • Herstellingen, service en onderhoud centrale verwarmingsinstallatie: 11,40 euro per maand.
  De totale geïndexeerde kostprijs van het servicecontract voor het jaar 2020 bedraagt 381.652,42 euro inbegrepen 6% BTW. Van de totale kost wordt 75% aan de huurders doorgerekend gezien de wet bepaalt dat de huurder instaat voor de kosten van kleine herstellingen, service en onderhoud van de verwarmingsinstallatie. De totale kost wordt gelijk verdeeld over alle 2093 verhuurde eenheden.
 • Brandverzekering met afstand van verhaal: 2,01 euro per maand.
  De meeste huurders betalen via Ons Dak voor de brandverzekering voor het gehuurde goed en het huurdersrisico (aansprakelijkheid).
  De totale kost (conform bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2017) voor de verzekering afstand van verhaal voor het jaar 2019 bedroeg 39.101,94 euro. Deze kost wordt gelijk verdeeld over 1.625 verhuurde, sociale woningen die effectief van deze verzekering genot hebben.
  Vind je deze kost niet terug op de berekeningsfiche van de huurprijs? Dan ben je niet verzekerd via Ons Dak. Neem contact op indien je geïnteresseerd bent in een brandverzekering met afstand van verhaal via Ons Dak.
  Let op: als huurder moet je de inboedel nog steeds afzonderlijk verzekeren!

Domiciliefraude

Wie een woning van Ons Dak huurt dient deze woning te gebruiken als hoofdverblijfplaats. Het is dus niet de bedoeling om een woning te huren, er je domicilieadres er te plaatsen maar er niet te wonen. In dit geval pleeg je domiciliefraude. Ons Dak voert een onderzoek uit en kan jou de huur opzeggen.

Anderzijds is het belangrijk dat Ons Dak weet wie er in de woning woont. Indien er mensen bij komen wonen, dien je dit door te geven aan Ons Dak.

Indien er iemand komt logeren of af en toe blijft overnachten, maar niet zijn hoofdverblijfplaats bij jou heeft, hoef je Ons Dak niet op de hoogte te brengen.

Aankomst Sinterklaas in wijk Gasthuisveld in Maaseik
Aankomst Sinterklaas in wijk Gasthuisveld in Maaseik

Zaterdag 23 november kwam Sinterklaas met zijn pietenbende aan in wijk Gasthuisveld in Maaseik.

download item
burenbabbel Geiboom Maaseik
burenbabbel Geiboom Maaseik

De senioren van de Geiboomstraat in Maaseik kwamen afgelopen zomer twee keer samen om bij te babbelen.

download item
Nieuwbouw in Dilsen-Stokkem
Nieuwbouw in Dilsen-Stokkem

Het einde van de zomer staat bij Ons Dak in het teken van twee nieuwbouwprojecten in Dilsen-Stokkem.

download item
Dag van de huurder
Dag van de huurder

Tien jaar op rij zet Ons Dak haar huurders in de kijker tijdens de "dag van de huurder".

download item
Kindernamiddag wijk Geysteren
Kindernamiddag wijk Geysteren

Enkele buurtbewoners, Ons Dak en Stad Maaseik organiseerden een kindernamiddag op het speeltuintje van wijk Geysteren in Neeroeteren, Maaseik.

download item
Bloemetjes fleuren wooncomplexen op
Bloemetjes fleuren wooncomplexen op

Ons Dak bedankt huurders met een bloemetje.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer